Üyelik

     
 

Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği'ne üye olma şartları Çatıder Tüzüğü 7. Maddede açıklanmıştır.

Madde 7

a) Türk Medeni Kanunu' nun 11. Maddesi gereğince 18 yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanmaya haiz ergin kişi olması
b) Türk Medeni Kanunu' nun 12. Maddesi gereğince 15 yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilecek kişi olması
c) Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneklere üye olabilirler.

1. Ancak, özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak şartıyla, aşağıda gösterilenlerden,

I. Anayasa Mahkemesi Üyeleri, Anayasa Mahkemesince verilen müsaade üzerine,
II. Yargıtay üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca verilen müsaade üzerine,
III. Danıştay üyeleri, Danıştay Başkanlık Kurulunca verilen müsaade üzerine,
IV. Sayıştay meslek mensupları ile savcı ve yardımcıları Sayıştay Daireler Kurulunca verilen müsaade üzerine
V. Hâkim ve savcılar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca verilen müsaade üzerine,
VI. Diğer kamu hizmeti görevlileri ise ilgili bulundukları bakanlıkça tespit ve ilân edilenler üye olabilirler.

2. Bununla birlikte,

I. Türk Silâhlı Kuvvetleri ile genel ve özel kolluk kuvvetleri mensupları ve özel kanunlarında dernek kuramayacakları belirtilen memur statüsündeki kamu hizmeti görevlileri,
II. Affa uğramış olsalar bile;

i. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının birinci babında yazılı suçlardan biriyle mahkûm olanlar,
ii. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlar, istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,
iii. Türk Ceza Kanununun 316, 317 ve 318 inci maddelerinde yazılı suçlardan biriyle mahkûm olanlar, Sürekli olarak,
iv. Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı suçtan mahkûm olanlar hükmün kesinleştiği,
v. Kurulması yasaklanmış dernekleri kuranlar ve yönetenler ile dernekler için yasaklanmış faaliyetlerde bulunmaları sebebiyle mahkemece
vi. Kapatılmasına karar verilen derneklerin yöneticileri kapatma kararının kesinleştiği, Tarihten itibaren beş yıl süre ile,

III. Yüksek Öğretim öğrenci derneklerine öğrenci olmayanlar, derneğin kurulduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayan kamu hizmeti görevlileri ve kamu hizmetlerinde çalışan meslek mensupları tarafından kurulan derneklere de o meslekten olmayanlar üye olamazlar.

d) Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri Üyelik için ikamet şartı aranmaz.
e) Yükseköğretim öğrencilerinin, kurumlarından alacakları öğrenci belgesi ile öğrenci derneklerine yaptıkları müracaat üzerine üyeliğe kabulleri zorunludur.
f) Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Derneğe üye olacak kişi, aşağıda belirtilen gruplardan en az birinde faaliyet gösterdiğini belgelemeli ve bu gruplardan hangisi içinde yer almak istediğini başvuru dilekçesinde belirtmeli,

Faaliyet Alanları :

1. Metal Esaslı Çatı Kaplama Malzemesi
2. Çimento Esaslı Çatı Kaplama Malzemesi
3. Kil Esaslı Çatı Kaplama Malzemesi
4. Bitüm Esaslı Çatı Kaplama Malzemesi
5. Plastik Esaslı Çatı Kaplama Malzemesi (PVC, PE, PC, CTP)
6. Diğer (Ahşap, Cam, Taş, Kauçuk v. b Kaplama malzemeleri, çatı pencereleri, bantlar v.b tamamlayıcı ürünler )

g) Derneğe üye olmak için Kurucu Üyelerden veya Yönetim Kurulundan en az iki kişinin tavsiyesi üzerine derneğe dilekçe ile başvurulur. Yönetim kurulu ilgili başvuruyu değerlendirir. Aday üyenin yazılı talebi Yönetim Kurulunca otuz gün içinde incelenerek olumlu veya olumsuz olarak karara bağlanır. Alınan karar müracaat sahibine yazılı olarak bildirilir. Karar olumlu ise üyenin hangi faaliyet alanında yer alacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek müracaat sahibine bildirilir.
h) Üyelik için başvuruda bulunacak kişinin Madde. 4'de belirtilen konularda faaliyette bulunan bir kuruluşun sahibi, yönetim kurulu üyesi veya üst düzey yöneticisi olması gereklidir. Aday üyenin asli üyeliğe kabul edilmesi, o kişinin bağlı bulunduğu kuruluşu da temsil eder.
i) Üyeliğe Kabul Edilebilmek İçin :

1.1 Aday üretici ise ;

Ürettiği malzeme TSE, EN veya eşdeğeri bir ürün belgesine sahip ise bunu belgeler, bu belgeler Yönetim kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır. Eğer, ürettiği malzeme, yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birine sahip değilse, bu durumda son kararı Yönetim kurulu verir.

1.2 Aday Satıcı ise ;

Madde 7.f 1.1' deki koşullar geçerlidir.

1.3 Aday Uygulayıcı ise ;

Uygulamalarında TSE, EN veya değeri belgelere sahip malzemeleri kullanmış olması ve Yönetim Kurulunca uygun bulunacak en az dört büyük iş için iş kabul yazısına sahip bulunmalıdır.

j) Derneğe üye olarak kabul edilen kişiler, ödenmesi zorunlu olan aidatların ilk taksitlerini ödeyerek üyeliklerinin kesinleşmesini sağlarlar. Adları üye kayıt defterine sıra ile kaydedilir. Asli üyelerin ödemekle zorunlu oldukları aidat miktarları ve ödeme devreleri, Dernekler Yasasının çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.
k) Bir firmadan en fazla iki kişi üye olabilir.

Üyelik formu için tıklayınız.
 

 

Site İçi Arama